آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت روستای بندرگاه واقع در شهرستان بوشهر

1396/12/15 0:0

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت روستای بندرگاه واقع در شهرستان بوشهر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت بعمل مي آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

عنوان پروژه

متراژ

واحد

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

78/26

متر مربع

140/000/000ریال

2/117/599/854

2

پياده رو

52/45

متر مربع

162/237/923

3

سپتيك

30

متر مكعب

90/581/419

4

ديوار

 21+72/2

متر طول

352/847/320

جمع كل

2/723/266/516

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه  
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 96/12/14  لغايت96/12/20 ساعت 14:30 بعدازظهر
مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 96/12/12  لغايت 97/01/05  ساعت14:00 بعدازظهر
مكان تحويل اسناد: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه
اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ 97/01/18  ساعت13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي ميگردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند .
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است .
اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     خانه.بهداشت     روستای.بندرگاه.     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   20 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >