مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی درمانی انارستان واقع در شهرستان جم

1397/6/27 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی درمانی انارستان واقع در شهرستان جم را برگزار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت  بعمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد و نقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ

واحد

مبلغ ضمانتنامه

(ریال)

مبلغ برآورد اوليه (ریال)

1

ساختمان

311.5

متر مربع

581.000.000

6.220.780.334

2

پياده رو

111

متر مربع

248.995.554

3

دیوار

234

متر طول

3.629.406.075

4

محوطه

1834

متر مربع

1.508939.623

جمع كل

 

11.608.121.586

 

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه  

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 97/06/25  لغايت  97/06/31 ساعت  14:30 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 97/07/01   لغايت  97/07/10 ساعت 14:30 بعدازظهر

مكان تحويل اسناد: به آدرس بوشهرخيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبيرخانه مركزي دانشگاه

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 97/07/11 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند.

هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 


تاریخ بروز رسانی:   27 شهريور 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >