ایستگاه‌های.تصفیه.آب


27 تير 1397
ایستگاه‌های تصفیه آب شهرستان بوشهر مورد نظارت قرار گرفتند
بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در قالب طرح یک‌روزه از ۴۷ ایستگاه تصفیه موجود در سطح شهرستان بازدید کردند و منابع تأمین آب را موردبررسی و پایش قرار دادند.

 
 
 
< >