متخلفین.بهداشتی


10 شهريور 1397
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر: متخلفین بهداشتی در شهرستان بوشهر به تعزیرات حکومتی معرفی شدند
تخلف از قوانین بهداشتی مراکز عرضه کننده مواد غذایی، مستوجب مجازات بازدارنده به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود.

 
 
 
< >