مديريت كتابخانه


 مديريت كتابخانه مركزي

مديريت كتابخانه مركزي  مسئوليت ساماندهي، برنامه ريزي، سياستگذاري (واحد هاي مختلف كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي اقماري)، انجام امور اداري و مكاتبات و ارتباط با واحدهاي ديگر و موسسات خارج از دانشگاه را برعهده دارد.


چارت سازمانی مديريت كتابخانه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۳۱


برگشت>>

< >