آگهی مزایده آهن آلات و آلومینیوم و اموال مازاد و اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1399/10/3 0:0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده اموال مازاد و اسقاطی ستاد و آهن آلات و آلومینیوم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir)  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 

شماره مزایده

شرح

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1099000383000003

فروش آهن آلات اسقاطی واحدهای تابعه

100.000.000

1099000383000004

فروش آلومینیوم اسقاطی واحدهای تابعه

100.000.000

1099000383000005

فروش اموال مازاد و اسقاطی ستاد دانشگاه

100.000.000

زمان انتشار در سایت: مورخ 99/10/3      

مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/10/3/لغایت مورخ 99/10/9 ساعت 19:00

تاریخ بازدید :99/10/6لغایت 99/10/10 از ساعت 08:00 لغایت 14:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 11:00 مورخ 99/10/13

زمان بازگشایی: ساعت 12:00 مورخ 99/10/13

زمان اعلام  به برنده: 99/10/13

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات، اعلام برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2.علاقمندان (اشخاص حقیقی و حقوقی) به شرکت در مزایده می بایست دارای گواهی الکترونیکی(توکن) باشند.

3.مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده ( پاکت الف) :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها.

4.خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مزایده می باشد.

5. هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.


تاریخ بروز رسانی:   7 دی 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >