آگهی مناقصه پروژه پایگاه سلامت پرک واقع در شهرستان کنگان

1401/8/2 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه پایگاه سلامت پرک واقع در شهرستان کنگان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000078

ساختمان پایگاه

159 مترمربع

1.047.655.696

19.925.761.500

پیاده رو

79 مترمربع

1.027.352.427

جمع کل(ریال)

20.953.113.927

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/8/2 لغايت 1401/8/5 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/8/6  لغايت 1401/8/16تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/8/16  ساعت 13:30


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >