مناقصات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

31 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت روستای گورک سادات واقع در شهرستان بوشهر

 

31 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه بهداشت بهرام آباد واقع در شهرستان دشتستان

 

31 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه نوبت واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه (نوبت دوم)

 

24 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت درنگ و قراول خانه واقع در شهرستان دشتستان

 

21 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه عملیات تکمیلی کلینیک کنگان

 

21 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان (نوبت دوم)

 

20 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت حرمیک، صیدی، علی آباد واقع در شهرستان جم

 

19 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پست برق کمپلت و سوئیچگیر بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر

 

12 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت میاندشت، محمدجمالی، عطیبه، سرکره واقع در شهرستان دشتستان

 

10 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 آرشیو
  
از تا

< >