شهدای..خلیج.فارس


4 بهمن 1394
افزایش فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
افزایش فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در بازدید رییس و مسؤولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر ، در دستور کار فوری قرار گرفت.

 
 
 
< >