مشارکت.بیماران


27 شهريور 1402
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: مشارکت بیماران و جامعه در امور سلامت از مصادیق حقوق شهروندی است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مشارکت بیماران و جامعه در امور سلامت از مصادیق حقوق شهروندی است.

 
 
 
< >